Shekar Telugu Movie (2022) | Trailer | Cast | Release Date

Shekar Telugu Movie (2022) | Trailer | Cast | Release Date

Shekar Movie Cast

Dr.Rajashekar

Aathmeeya Rajan

Muskaan Kubchandhani

Abhinav Gomatam

Shekar Movie Release Date

20th May 2022